کاشت خیار گلخانه ای

کاشت خیار گلخانه ای:

خیار گلخانه ای باید به صورت داربستی تربیت شود. به این ترتیب که هر بوته خیار به وسیله نخ به سیمی که در بالایردیف بوته ها نصب می گردد بسته شده و به صورت عمودی در امتداد نخ رسد کند. بدین ترتیب انشعاباتفرعی و برگهای خیار به جای پراکنده شدن در سطح زمین ، از فضای گلخانه استفاده می کند و تعداد بوته ها در واحد سطح افزایش می یابد.

با ظهور6-5 برگ حقیقی عمل استقرار بوته ها به دور نخ باید شروع شود به نحوی که به صورت روزانه یا یک روز میان بوته ها در یک جهت به دور نخ های پلاستیکی هدایت شده و این عمل تکرار می گردد. در غیر این صورت ساقه خم شده و برگردانیدن آن باعث صدمه دیدن بوته و میوه و مریستم انتهایی می شود. در بستن بوته ها باید دقت نمود که کره نخ به دور ساقه در نزدیکی سطح خاک بوده و تاحدی محکم شود تا با توجه به رشد قطری ساقه موجب صدمه دیدن آن نگردد . پس از رسیدن حوانه انتهای ساقه اصلی به سیم قیم افقی یا به عبارت دیگر به شبکه داربستی افقی گلخانه ،می توان بسته به تراکم و فواصل کشت بوته ها آنها را به اشکال زیر هدایت نمود.

  • در صورتیکه تراکم کشت بالا باشد می توان با برگرداندن ساقه از روی سیم قیم به سمت زمین و هدایت مجدد آن توسط تخهای پلاستیکی از سطح زمین به سمت بالا و به حالت u شکل عمل نمود . در این صورت باید برای جلوگیری از آسیب دیدن بافت ساقه در محل خم شدن روی سیم قیم ،پوششی از پارچه یا پلاستیک قرار داد.
  • همچنین زمانیکه تراکم کشت بالا باشد می توان پس از رسیدن انتهای ساقه اصلی به سیم قیم افقی نسبت به کشیدن ساقه اصلی به سمت پایین و تاب دادن آن به نحوی که در فاصله 50-40 سانتی متری از سطح زمین به شکل مدور درآیداقدام نمود.
  • در صورت پایین بودن تراکم کشت می توان به هنگام پایین کشیدن ساقه ،حدود 50 تا 100 سانتی متر از ساقه را به حالت s روی سطح پشته خوابانیده و با خاک دادن یا پوشانیدن روی آن با ترکیب پیت- ماسه ، پس از آنکه ساقهخوابانده شده از محل گره ها ریسه دار گردیده و شروع به جوانه زدن نمود.ساقه های فرعی جدید را با تخ های پلاستیکی به سمت بالا هدایت کرد.

هرس بوته ها:

حذف شاخه های اضافی از روی بوته اجازه رشد سولی و تولید میوه هر چه نزدیکتر به ساقه اصلی را داده و عمل تهویه و برداشت را آسان می کند . خیار گلخانه ای اصولا در کنار هر برگ یک یا چند میوه تولید می کند. علاوه بر این از کنار هر برگ یک جوانه جدید شاخه جانبی نیز ظاهر می شودکه به تدریج رشد کرده و خود تولید میوه می کند . این شاخهجانبی مانند ساقه اصلی خیار ،برگ و میوه می دهد و روی آن مجددا شاخه های فرعی ایجاد شده و رشد می کند.

اگر به این شاخه های فرعی یا جانبی اجازه رشد داده شود. به زودی گلخانه به جنگلی از شاخ و برگ تبدیل می شود کهنور و هوای کافی به قسمت های مختلف بوته نمی رسد و محصول کاهش می یاید. برای اینکه بوته کاملا جوان بماند و تناسب بین شاخ و برگ و بازدهی گیاه خفظ شود باید مرتبا بوته های خیار را هرس کرد.واریته های مرغوب خیار گلخانه ای در پایین تر قسمت ساقه میز گل می دهند و شاخه جانبی تولید می کند. اگر به این شاخه های جانبی در شروعرسد نمو اجازه رشد داده شود رشد جوانه انتهایی کاهش می یابد و گیاه فرصت ایجاد ساقه محکم و شاخه بندی مقاوم برای تولید را پیدا نمی کند. به همین دلیل در کشت خاکی خیار گلخانه ای باید تا ارتفاع 50-40 سانتی متر از سطحزمین یعنی از محل طوقه تمام ساقه های جانبی و میوه های تشکیل شده را حذف کرد و فقط برگهای اصلی را باقی گذاشت. از ارتفاع 50-40 سانتی متری به بعد نیز باید تمام ساقه های جانبی را حداکثر پس از دو برگ هرس کرده و از رسد انها جلوگیری کرد.

هرس بعدی شامل قطع برگهای زرد شده قسمت پایین بوته های خیار است که به دلیل مسن تر شدن در تغذیه گیاه اثریندارد. باید توجه داست که هرس برگ و شاخه های فرعی را نمی توان یکباره انجام داد و باید به تدریج در طول رشد گیاه قسمت های اضافی را حذف نمود. در غیر اینصورت پس از چند هفته اگر یکباره اقدام به هرس گردد به بوته تنش وارد شده و گیاه قادر به تولید میوه مناسب تخواهد بود.

تغذیه بعد از کاشت و برنامه کوددهی:

میزان کود موردنیاز بوته های خیار گلخانه ای خاکی بستگی به نوع خاک و میزان مواد غذایی و عناصر موجود در آن دارد. برای تعیین کودهای موردنیاز گیاه قبل از آماده سازی خاک باید نسبت به انجام آزمایش تجزیه خاک اقدام شوددر این خصوص به ازای هر 500 متر مربع خاک گلخانه سه نمونه از عنق های 0 تا20، 50 و 50 تا 80 سانتی متریتهیه شده و از لحاظ بافت نفوذپذیری ،میزان مواد آلی ،ظرفیت تبادل کاتیونی،EC ،PH، درصد سدیم تبادلی،کلر محلول و نیز عناصر معدنی مهم پرمصرف و کم مصرف غذایی ،مورد آزمایش قرار گیرد.

یکی از مهمترین روش های رسانیدن مواد غذایی به گیاه حل کردن کودهای شیمیایی در آب است. در سیستم آبیاری قطره ای منبع مخصوص کود وجود دارد که به لوله اصلی آبیاری متصل است. کودهای شیمیایی مورد نظر را در کمی آبحل کرده و در منبع کود می ریزند.محلول کود تهیه شده در هنگام آبیاری به نسبت یک یا نیم درصد وارد جریان آبشده و با آبیاری پای بوته داده می شود.

برنامه اصلی تغذیه بوته های خیار بعد از شروع برداشت آغاز می شود. در خاک های غنی و حاصلخیز که کود شیمیایی فسفره و پتاسه قبل از کاشت به زمین داده شده باشد معمولا مقدار کافی پتاس و فسفر در خاک موجود است. بنابراینقسمت اعظم کود شیمیایی که بعد از شروع برداشت به خیار داده می شود. از کودهای از ته مثل اوره ،نیترات آمونیمیا سولفات آمونیم تشکیل شده است چرا که به دلیل شستشوی سریع آن به هنگام آبیاری ،تجدید و ذخیره آن در خاک لازم است.

با توجه به اینکه قدرت جذب مواد غذایی به وسیله ریشه خیار نسبتا کم است. باید با گرم کردن محیط خاک و استفاده از کودهای محلول شرایط مناسبتری برای جذب مواد غذایی فراهم نمود. کمبود مواد غذایی باعث باعث کندی یا توقف رشد و ریزش گل و میوه بوته های خیار می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.