کنترل محیط گلخانه

کنترل محیط گلخانه:

تهویه:در ارتباط با مسئله تهویه در گلخانه باید به این نکته توجه شود که هوای گرم پیوسته در سطح بالای هوای سرد قرار می گیرد. بر این اساس در یک وضعیت مطلوب ،نصب فن های تهویه در مجاور سطح زمین باعث ورود هوای خنک گردیده و در قسمت بالای دیواره یا سقف گلخانه منجربه خروج هوای گرم از گلخانه می شود.بهترین نحوه ایجاد تهویه مناسب در گلخانه هنگامی حاصل می شود که فنهای قسمت بالا و پایین هر دو باهم کار کرده و با خروج هوای گرم از قسمت بالا و ورود هوای خنک از دیواره پد،عمبل جابجایی هوای تازه از بالا به پایین و بلعکس انجام شود.باید توجه نمود که به ازای هر 100 متر مربع نصب یک عدد فن 1400 خروج هوای داخل گلخانه ضروری است.

نور:خیار گیاهی است که از نظر حساسیت به طول روز جزئ گیاهان بی تفاوت محسوب می شود یعنی به 12 الی 14 ساعت نور خورشید در طول روز ،نیاز دارد. از نظر شدت نور نیز در زمره گیاهان بی تفاوت محسوب شده و به 4000 الی 10000 لوکس نوردر واحد سطح نیازمند است. کمبود نور باعث افزایش فاصله میاه گره ها و باریک شدن ساقه خیار می شود که این امر سبب کاهش گل و میوه و در نهایت افت عملکرد محصول می گردد . در کشور ما کمبودی از لحاظ نور طبیعی وجود ندارد مگر در برخی از نواحی استانهای گیلان و مازندران که روزهای ابری در طول سال بسیار است.

در این رابطه ضمن رعایت اصل احداق طولی گلخانه در شمالی – جنوبی باید برای جبران کمبود نور طبیعی در هر 3 متر مربع یک لامپ فلوروسنت 80 وات و یک لامپ تنگشتن 100 وات نصب کرده و در روزهای ابری از آن استفاده کرد.

خاک:خاک مناسب برای کشت گلخانه ای باید داراب افت سبک تا متوسط یعنی بافت شنی – رسی نبوده و غنی از هوموس باشد.همچنین باید نفوذپذیری خاک نسبت به اب و هوا خوب بوده ،دارای زهکش مناسب باشد تا هیچگاه حالت ماندابی در آن به وجود نیاید . این خاک باید با کودهای پوسیده دامی تقویت شده و مقدار ECو PH آن دائما کنترل شود. بهترین PH خاک برای خیار گلخانه ای 6 الی 6.5 است ولی PH7 نیز محصولی کافی به دست می آید .

مقدار EC محلول خاک از 2 میلی موس بر سانتی متر نباید تجاوز کند.در غیر اینصورتفشار اسمزی در محیط رشدریشه بالا رفته و باعث کاهش جذب مواد غذایی و در نتیجه کاهش محصول می گردد. افزایش ECبع میزان 3 میلی موس بر سانتی متر منجربه کاهش محصول تا 50 درصد می گردد.

کیفیت اب گلخانه:

در مورد کیفیت آب آبیاری خیار گلخانه ای باید به مقادیر سه عامل EC(قابلیت هدایت الکتریکی)،بر و SAR یا نسبت جذب سدیم ،توجه نمود. آب مورد استفاده خیار گلخانه ای باید شیرین بوده و EC آن حدود 0.8-1 میلی موس بر سانتی متر باشد. آبهایی که دارای ECبیش از 2 میلی موس بر سانتی متر است برای کشت گلخانه ای خیار به عنوان گیاه نیمه حساس به بر محسوب شده و غلظت بر موجود در آب آبیاری نباید از 1.33الی 2PPM تجاوز کند.غلظت مطلوب بر در آب آبیرای خیار گلخانه ای 0.67 الی 1.33 PPM است. همچنین میزان مطلوب S.A.R یا نسبت جذب سدیم در آب مورد استفاده باید کمتر از 10 PPMبوده و حداکثر از 18 PPM تجاوز نکند.

بهترین روش آبیاری برای خیار گلخانه ای روش آبیاری قظره ای است که آب و مواد غذایی تواما در اختیار گیاه قرار گرفته و میزان آن کنترل شده و در مصرف آب صرفه جویی کتمل به عمل می آید. همچنین در این نحوه آبیاری از توسعه بیماری های قارچی خاکزی جلوگیری شده و رطوبت نسبی فضای گلخانه همواره در حد مطلوبی قرار خواهد گرفت.PH مناسب اب برای خیار گلخانه ای 7-6.5 اس.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.