علف های هرز گلخانه

علف های هرز گلخانه:

از آنجا بنا بر تقسیم بندیبرخی صاحب نظران در شناسایی و معرفی علف های هرز ،دونوع گیاه انگل گل جالیز و سس در گروه علف های هرز نیز جای داده شده اند. به اختصاز نام چند نوع دیگر از علف های هرز که غالبا در گلخانه های کاشت صیفی (خصوصا خیار و گوجه فرنگی)رشد می کنند ، ذکر می گردد.

  • اویار سلام بنفش rotandus Cyperus
  • ارزن وحشی panicum miliaceum
  • تاج خروش amaranthus retrofleus
  • شاتره fumaria vailantili loisel
  • سلمه تره(سلمک) chenopodium album
  • شیر تیغک Sounchus arvensis
  • مرغ
  • فرفیون (شیرلگ
  • پنجه مرغی
  • بومادران

ویژگی عام و مشترک کلیه علف های هرز مذکور آن است که این گیاهان در استفاده از عناصر غذایی ،آب و نور ، شدیدا با گیاه اصلی رقابت نموده و موجب ضعف و عقب افتادگی رسد آن می گردد.ضمن آنکه اغلب این علف های هرز از جمله :شاتره،سلمک،شیر تیغک و تاج خروسمیزبان انواع ویروس هایی هستند که توسط شته ها ، به ویژه دونوع شته سبز باقلا به بوته های خیار و گوجه فرنگی انتقال داده می شوند . همچنین اکثر علف های هرز فوق الذکر علاوه بر آنکه میزبان اولیه بیاری از آفات گیاهی مانند انواع کنه ها ،تریپس ها ،کک ها،کرمها و... به شمار می روند،عامل ایجاد مسمومیت در خاک نیز هستند . به عنوان مثال می توان به نقش دونوع علف هرز اویار سلام بنفش و ارزن وحشی در ایجاد آلیلوپاتی با بروز تاثیرات متقابل بیوشیمیایی مضر برای ریشه های خیار در خاک گلخانه ، اشاره نمود. لازم است با دیگر متذکر شویم که به دلیل وجود محدودیت در استفاده از انواع علف کشها در محیط گلخانه به خصوص در مرحله پس از کاشت و زویش گیاه اصلی ، بهترین و مناسبترین روش مقابله با این قبیل گیاهان مزاحم ، ضدعفونی و پاکسازی خاک گلخانه در زمان قبل از کشت با مواد شیمیایی یا بخار آب با استفاده از روش تابش آفتاب (سولاریزاسیون)است.

گل جالیز:

گل جالیز گیاه گلدار انگلی است که چون فاقد کلروفیلد است قادر به تهیه مواد غذایی خود نبوه و به صورت انگل مطلق روی ریشه گیاهان مستقر می گردد. گیاهانی که در اوایل فصل مورد حمله گل جالیز قرار می گیرند رشدشان کندو به اندازه طبیعی نمی رسند و بوته های که در اواخر فصل مبتلا می گردند خسارت وارده به آنها کم و فقط به کیفیت برگها صدمه وارد می گردد.

بذر گل جالیز قوه نامیه خود را تا مدت 13 سال در خاک حفظ نموده و تا وقتیکه با ریشه گیاه میزبان تماس پیدا کره و در واقع به وسله آن تحریک نشود جوانه نمی زند. با ترشح ماده ای توسط ریشه میزبان و تحریک بذر گل جلیز جوانه زنی آغاز شده و بذر با ریشه میزبان تماس حاصل می کند. در محل تماس غده ای ایجاد می شود که با ریشه گیاه میزبان کاملا جوش خورده و آنگاه در محل این غده ریشه ها و ساقه های جدیدی از انگل به وجود می آید که به نوبه خود این ریشه ها خود را به گباه میزبان چسبانده و ساقه ها و ریشه ها تازه دیگری به وجود می آورند.

گل جالیز پس از مدتی که از شیره میزبان تغذیه نمود به صورت دسته ای از گلهای زرد بنفش یا ارغوانی از خاک بیرونمی آید. کپسولهای برگ گل جالیز معمولا 8،6 هفته پس از ظهور کپه ای آن ، تشکیل می گردند.گل جالیز در تمام طول عمر خود از گیاه میزبان تغذیه کرده و آنرا ضعیف می کند و روز به روز جوانه زده و بر مقدار آن افزوده می گردد برای مبارزه با این انکل باید دقت نمود که از استعمال کود حیوانی – خاک – شن و آب آلوده به بذر گل جالیز در گلخانه خودداری شود.

برای مبارزه با این گیاه انگل روی ریشه خیار باید نهایت دقت را در کندن آن به نحوی که ریشه گیاه میزبان آسیب نبیند به عمل آورد . این کار باید قبل از به گل رفتن گیاه انگل صورت گیرد و بقای جمع آوری شده در محیطی دور از گلخانه،سوزانده شود. همچنین برای مبارزه بیولوژیک علیه گل جالیز در گلخانه می توان از نوعی مگس به نام Phytomiza orobavchiz مدد گرفت که لارو آن شدیدا از کپسول گل جالیز تغذیه نموده و در واقع در کپسول تشکیل نمی گردد. زمانیکه کپسول گل جالیز در حال رسیدن است حشره کامل مگس در آن تخم گذاری نموده و سپس لاروها از آن تغذیه می نمایند.

گیاه سس:

سس گیاه انگل یک ساله گلداری است که فاقد ریشه و برگ واقعی بوده و دارای ساقه ای باریک و رسته مانندی به رنگ های زرد و نارنجی می باشد. مکینه های برجسته ساقه سس با ترشح آنزیم هایی روی گیاه میزبان نفوذ کرده و از مواد آوندی آن تغذیه می کند . گیاهچه های سس در صورت نبودن میزبان مناسب از بین می روند. بذرهای سس یک دو هفته بعد از گل کردن ، می رسد. قطر بذر سس حدود 3 میلیمتر و شکل آن کروی ناقص یا بیضی و سطح آن غالبا موج دار و مضرس است. قسمت خارجی بذر را غشاء سختی می پوشاند و همین امر باعث می شود در صورتیکه بذر در محیط نامناسبی قرار گیرد در حالت کمون به حیات خود ادامه داده و تا مدت 5 سال قوه نامی خود را حفظ نماید.زمستان گذرانی سس به صورت بذر و یا گاهی اوقات به صورت ساقه، درخاک انجام می شود. بذر سس می تواند برعکس بذر گل جالیز بدون وابستگی به میزبان ،رویش کند.بهترین راه جلوگیری از رشد این گیاه اگل در گلخانه ضدعفونی خاک با بخار آب یا مواد شیمیایی محلول یا گازی شکل مانند متیل بروماید یا کلروپیکرین است. باید توجه داشت که استفاده از انواع علف کش های پیش و پس از کاشت برای مبارزه با سس در گلخانه موجب خسارت دیدن و از بین رفتن گیاه میزبان با کشت اصلی می شود.

ارزن وحشی:

اختصاصات گیاه:

گراس یکساله:ساقه خمیده در گره ها،به ارتفاع 40 سانتی متر،گره ها کرکدار:برگها خطی سرنیزه ای:تا 10 سانتی مترطول 10* میلیمتر پهنا،کرکدار:گلاذین پانیکول انتهای انگشن مانند ، با 8-3 انشعاب سنبله مانند،کم وبیش به صورت پیرامونی در فواصل مختلف روی محور:سنبلک ها به صورت جفت قرار دارند ،یکی بدون پایک و دیگری پایکدار،به طول 5/3 میلیمتر با کرک های کوتاه :گل دهی از اواسط خرداد تا اواسط آبان ماه.

اهمیت:علق هرز معمولی گیاهانزراعی آبی ،سبزیجات و باغها و علف هرز اتفاقی سایر گیاهان زراعی در سرتاسر منطقه

روه های کنترل

زراعی:"خشم

شیمیایی:با علف کش های کلرتال-دمیتیل(DCPA)،ساینازین،ناپروپامید،پندیمتالین،پروپیزامید

تاج خروس:یکساله،ساقه افراشته،به ارتفاع تا 70 سانتی متر،بدون کر،سبز مایل به قرمز،شیاردار:برگها متناوب،تخم مرغی،به طول 6/5-4 سانتی متر و عرض 2 سانتی متر،رگبرگها در سطح تحتانی برجسته،گلاذین منشعب،به صورت دستجاب سبز مایل به قرمز در بغل برگها ، گلدهی اواسط خرداد تا اواسط آبان.

اهمیت:از علف هرز مهم گیاهان زراعی آبی و سبزیجات.

روشهای کنترل

زراعی:شخم

شیمیایی:علفکش های آترازین،کلرتال- دی متیل،کلرتیامید،دستمرین،دیکلوبنیل،دیفن آمید،دیورون،فلوروکلریدون،لینورون،اگزادیازون،اکسی فلوئورفن،پندیمتالین،پرومترین،پروپیزامید،سیمازین،تربومتون،تربوترین.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.