افغانستان

عراق

اردبیل

اصفهان

نام خریدار : آقای کیانی آدرس خریدار : اصفهان تاریخ : 93/07/28
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری یک بلوک

نام خریدار : آقای مرتضوی آدرس خریدار : اصفهان تاریخ : 93/08/04
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 30 بلوک
2 رادیاتور پنلی یک متری 40 بلوک
3 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 30 بلوک
4 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 14 بلوک

نام خریدار : آقای کیانی آدرس خریدار : اصفهان تاریخ : 93/08/03
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 20 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 20 بلوک

نام خریدار : آقای جلالی آدرس خریدار : کاشان تاریخ : 93/07/04
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری دو بلوک
2 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری دو بلوک
3 شیر زانو چهار دست
4 فیلتر پلی فسفات یک دستگاه

نام خریدار : شرکت بناگستر آدرس خریدار : اصفهان تاریخ : 93/10/11
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
2 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
3 حوله خشک کن یک بلوک

نام خریدار : آقای ولی پور آدرس خریدار : اصفهان تاریخ : 93/09/18
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 3 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری
3 رادیاتور پنلی یک متری
4 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری
5 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری
6 حوله خشک کن 60 سانتیمتری
7 حوله خشک کن 80 سانتیمتزی

نام خریدار : آقای کیانی آدرس خریدار : اصفهان تاریخ : 93/07/28
ردیف نوع کالا توضیحات
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری یک بلوک

نام خریدار : آقای کیانی آدرس خریدار : اصفهان تاریخ : 93/07/28
ردیف نوع کالا توضیحات
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری یک بلوک

البرز

نام خریدار : آقای باباسفری آدرس خریدار : کرج تاریخ : 93/08/06
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 42 بلوک
2 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 40 بلوک
3 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 50 بلوک

نام خریدار : آقای مهدیان آدرس خریدار : کرج تاریخ : 93/07/09
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری یک بلوک

نام خریدار : آقای مهدیان آدرس خریدار : کرج تاریخ : 93/07/09
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری یک بلوک

ایلام

آذربایجان شرقی

نام خریدار : آقای قصابی آدرس خریدار : بناب تاریخ : 93/11/18
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 150 سانتیمتری 4 بلوک
2 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 3 بلوک
3 شیر زانو 7 عدد

نام خریدار : آقای مرشدی آدرس خریدار : تبریز تاریخ : 94/02/20
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی برقی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رایاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای حاج محمد نظافت آدرس خریدار : شبستر تاریخ : 94/01/09
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی برقی 30000 یک دستگاه

آذربایجان غربی

نام خریدار : آقای علی نژاد آدرس خریدار : ارومیه تاریخ : 93/07/07
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی برقی 110000 یک دستگاه
2 رادیاتور پنلی یک متری 6 بلوک
3 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 4 بلوک
4 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری یک بلوک
5 حوله خشک کن یک بلوک
6 شیر زانو 13 بلوک
7 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری یک بلوک

نام خریدار : آقای دلخون آدرس خریدار : ارومیه تاریخ : 93/07/22
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 2 بلوک

نام خریدار : آقای جرجیس مرادی آدرس خریدار : اشنویه تاریخ : 93/07/25
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 110 سانتیمتری یک دستگاه
2 رادیاتور پنلی یک متری 10 بلوک
3 رادیاتور پنلی یک متری 6 بلوک
3 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای حافظ قرآن آدرس خریدار : مهاباد تاریخ : 93/07/10
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 2 بلوک
2 رادیاتور پنلی 60 سلنتیمتری 2 بلوک
3 رادیاتور پنلی یک متری 12 بلوک
4 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 15 بلوک
5 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 2 بلوک
6 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 2 بلوک

نام خریدار : آقای قلی پور آدرس خریدار : ارومیه تاریخ : 93/07/10
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 140 6 بلوک

بوشهر

تهران

نام خریدار : شرکت درخشان مهر آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/04/01
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 87 بلوک
2 رادیاتور پنلی یک متری 400 بلوک

نام خریدار : آقای عالی نژاد آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/03/11
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 30 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 30 بلوک
3 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 25 بلوک
3 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 10 بلوک
3 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 5 بلوک

نام خریدار : شرکت دماتجهیز آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/03/23
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای رفیعی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/05/07
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای شعبانی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/04/06
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 50000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای پرستاری آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/08/18
ردیف نوع کالا توضیحات
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 4 بلوک

نام خریدار : شرکت برند ماشین آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/08/03
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 4 بلوک
2 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 5 بلوک

نام خریدار : آقای بندری آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/04/02
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور شیشه ای 3 بلوک

نام خریدار : آقای سهرابی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/04/16
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 12 بلوک
2 رادیاتور پنلی یک متری 39 بلوک
3 حوله خشک کن 80 سانتیمتری 8 بلوک

نام خریدار : آقای سهرابی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/04/16
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 12 بلوک
2 رادیاتور پنلی یک متری 39 بلوک
3 حوله خشک کن 80 سانتیمتری 8 بلوک

نام خریدار : آقای سهرابی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/04/16
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 12 بلوک
2 رادیاتور پنلی یک متری 39 بلوک
3 حوله خشک کن 80 سانتیمتری 8 بلوک

نام خریدار : آقای مهندس مصطفایی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/11/20
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 240 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 240 بلوک

نام خریدار : آقای مهندس مصطفایی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/11/28
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 240 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 240 بلوک

نام خریدار : آقای خالقی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/09/11
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور شیشه ای 80 سانتیمتری 2 بلوک
2 رادیاتور شیشه ای 120 سانتیمتری یک بلوک

نام خریدار : خانم محمدی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/11/12
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 240 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 240 بلوک
3 قالب والترو یک عدد

چهار محال و بختیاری

خراسان جنوبی

نام خریدار : آقای شکوهی آدرس خریدار : بیرجند تاریخ : 93/10/22
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری گازی BERAN یک دستگاه
2 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
3 رادیاتور پنلی 80 سانتی متری دو بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک بلوک
5 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
6 رادیاتور پنلی امتاش دو بلوک

نام خریدار : آقای شکوهی آدرس خریدار : بیرجند تاریخ : 93/10/22
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری گازی BERAN یک دستگاه
2 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری یک بلوک
3 رادیاتور پنلی 80 سانتی متری دو بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک بلوک
5 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
6 رادیاتور پنلی امتاش دو بلوک

نام خریدار : آقای شکوهی آدرس خریدار : بیرجند تاریخ : 93/10/22
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری گازی BERAN یک دستگاه
2 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
3 رادیاتور پنلی 80 سانتی متری دو بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک بلوک
5 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
6 رادیاتور پنلی امتاش دو بلوک

خراسان شمالی

نام خریدار : آقای سبحانی آدرس خریدار : بجنورد/th> تاریخ : 93/11/09
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 3 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 9 بلوک
3 رادیاتور پنلی یک متری 6 بلوک
4 رادیاتور پنلی 120سانتیمتری 9 بلوک
5 رادیتور پنلی 140 سانتیمتری 3 بلوک
6 رادیاتور پنلی امتاش یک بلوک

نام خریدار : آقای سبحانی آدرس خریدار : بجنورد تاریخ : 93/11/09
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 3 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 9 بلوک
3 رادیاتور پنلی یک متری 6 بلوک
4 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 9 بلوک
5 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 3 بلوک
6 رادیاتور پنلی امتاش یک بلوک

خراسان رضوی

نام خریدار : آقای جهانشاهی آدرس خریدار : مشهد تاریخ : 93/08/11
ردیف نوع کالا توضیحات
2 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری یک بلوک

نام خریدار : آقای اسدی آدرس خریدار : مشهد تاریخ : 93/06/01
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 10 بلوک
2 رادیاتور پنلی یک متری 10 بلوک
4 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 18 بلوک
5 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 20 بلوک

نام خریدار : آقای اسدی آدرس خریدار : مشهد تاریخ : 93/03/24
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 10 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 20 بلوک
3 رادیاتور پنلی یک متری 18 بلوک
4 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 8 بلوک
5 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 6 بلوک
6 رادیاتور پنلی 160 سانتیمتری 2 بلوک
7 رادیاتور شیشه ای یک بلوک

نام خریدار : آقای اسدپور آدرس خریدار : مشهد تاریخ : 93/03/24
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 10 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 20 بلوک
3 رادیاتور پنلی یک متری 18 بلوک
4 رادیاتور 120 سانتیمتری 8 بلوک
5 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 6 بلوک
6 رادیاتور پنلی 160 سانتیمتری 2 بلوک
7 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای اسدپور آدرس خریدار : مشهد تاریخ : 93/03/22
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 10 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 20 بلوک
3 رادیاتور پنلی یک متری 18 بلوک
4 رادیاتور 120 سانتیمتری 8 بلوک
5 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 6 بلوک
6 رادیاتور پنلی 160 سانتیمتری 2 بلوک
7 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای اسدی آدرس خریدار : مشهد تاریخ : 93/06/18
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 25 بلوک
2 رادیاتور پنلی یک متری 25 بلوک
3 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 8 بلوک
4 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 8 بلوک

نام خریدار : آقای اسدی آدرس خریدار : مشهد تاریخ : 93/06/18
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 25 بلوک
2 رادیاتور پنلی یک متری 25 بلوک
3 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 8 بلوک
4 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 8 بلوک

نام خریدار : آقای اسدی آدرس خریدار : مشهد تاریخ : 93/07/07
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 18 بلوک

نام خریدار : آقای اسدی آدرس خریدار : مشهد تاریخ : 93/07/16
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 15 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 25 بلوک
3 رادیاتور پنلی یک متری 25 بلوک
4 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 25 بلوک
5 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 12 بلوک

خوزستان

نام خریدار : آقای مسافر آدرس خریدار : مشهد تاریخ : 93/07/29
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 29 بلوک
2 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 4 بلوک
3 رادیاتور پنلی یک متری 67 بلوک
4 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 40 بلوک
5 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 4 بلوک
6 حوله خشک کن 35 بلوک

نام خریدار : آقای سید محمودی آدرس خریدار : اهواز تاریخ : 94/02/21
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی برقی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رایاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

نام خریدار : شرکت برج سازان جواهردشت آدرس خریدار : شیراز تاریخ : 94/04/16
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 5 دستگاه

نام خریدار : شرکت برج سازان جواهردشت آدرس خریدار : شیراز تاریخ : 94/04/16
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 5 دستگاه

قزوین

قم

نام خریدار : آقای حقی آدرس خریدار : قم تاریخ : 93/05/25
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج شکوه یک دستگاه
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 3 بلوک

نام خریدار : آقای روحانی آدرس خریدار : قم تاریخ : 93/07/17
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی برقی 80000 یک دستگاه
2 پکیج گازی دیواری 24000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای بلاغی آدرس خریدار : قم تاریخ : 93/08/14
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 2 بلوک
2 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری یک بلوک
3 شیر زانو 3 ست
4 حوله خشک کن یک بلوک

کردستان

نام خریدار : آقای انصاری آدرس خریدار : سقز تاریخ : 93/10/22
ردیف نوع کالا توضیحات
1 حوله خشک کن 80 سانتیمتری یک عدد
2 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
3 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری دو بلوک
4 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری سه بلوک
5 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری یک بلوک
6 رادیاتور شیشه ای یک بلوک

نام خریدار : آقای انصاری آدرس خریدار : سقز تاریخ : 93/10/27
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 8 بلوک
2 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 12 بلوک
3 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 3 بلوک
4 حوله خشک کن 60 سانتیمتری 2 بلوک
5 حوله خشک کن 80 سانتیمتری 2 بلوک

کرمان

کرمانشاه

نام خریدار : آقای قزوینه آدرس خریدار : کرمانشاه تاریخ : 93/03/27
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور شیشه ای یک متری 3 بلوک
2 رادیاتور شیشه ای 120 سانتیمتری یک بلوک

نام خریدار : آقای قزوینه آدرس خریدار : کرمانشاه تاریخ : 93/07/29
ردیف نوع کالا توضیحات
2 رادیاتور پنلی یک متری 60 بلوک
1 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 70 بلوک
3 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 10 بلوک

نام خریدار : آقای قزوینه آدرس خریدار : کرمانشاه تاریخ : 93/09/03
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 4 بلوک
2 رادیاتور پنلی یک متری 16 بلوک
3 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 26 بلوک
4 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 13 بلوک

نام خریدار : آقای قزوینه آدرس خریدار : کرمانشاه تاریخ : 93/07/29
ردیف نوع کالا توضیحات
3 رادیاتور پنلی یک متری 60 بلوک
4 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 70 بلوک
2 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 10 بلوک

نام خریدار : آقای محمدی آدرس خریدار : کرمانشاه تاریخ : 94/02/10
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی برقی 80000 3 دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 3 دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری 3 بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری 3 بلوک

کهگیلویه و بویراحمر

گلستان

گیلان

نام خریدار : آقای درخشان مهر آدرس خریدار : گیلان تاریخ : 94/02/20
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی برقی 80000 یک عدد
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک عدد
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

لرستان

مازندران

نام خریدار : آقای صادقیان آدرس خریدار : بابلسر تاریخ : 94/02/15
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه

مرکزی

نام خریدار : آقای محمد حسین کرمی آدرس خریدار : خمین تاریخ : 94/01/18
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی برقی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

هرمزگان

همدان

نام خریدار : کانون تاسیساتی فیضی آدرس خریدار : تاریخ : 93/07/29
ردیف نوع کالا توضیحات
2 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 15 بلوک

نام خریدار : خانم طالبی آدرس خریدار : تاریخ : 93/03/24
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی برقی 80000 یک دستگاه
2 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک
3 شیر زانو یک دست

نام خریدار : پتروشیمی خراسان آدرس خریدار : تاریخ : 93/07/23
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 3 دستگاه
2 پمپ 2 دستگاه
3 المنت 2 عدد
4 شیر اطمینان 2 عدد

نام خریدار : کانون تاسیساتی فیضی آدرس خریدار : تاریخ : 93/07/29
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 12 بلوک

نام خریدار : آقای حسینی آدرس خریدار : تاریخ : 93/07/30
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 12 بلوک

نام خریدار : آقای حسینی آدرس خریدار : تاریخ : 93/07/23
ردیف نوع کالا توضیحات
2 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 12 بلوک

نام خریدار : آقای رشیدی آدرس خریدار : تاریخ : 93/05/29
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 3 بلوک
2 رادیاتور 120 سانتیمتری 5 بلوک

یزد

نام خریدار : آقای محمودی آدرس خریدار : یزد تاریخ : 93/10/06
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 25 بلوک
2 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 25 بلوک
3 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 12 بلوک
4 رادیاتور پنلی 150 سانتیمتری 6 بلوک

نام خریدار : آقای محمودی آدرس خریدار : یزد تاریخ : 93/10/06
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 25 بلوک
2 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 25 بلوک
3 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 12 بلوک
4 رادیاتور پنلی 150 سانتیمتری 6 بلوک

نام خریدار : آقای محمودی آدرس خریدار : یزد تاریخ : 93/08/14
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 15 بلوک
2 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 20 بلوک
3 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 12 بلوک
4 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 4 بلوک

مقاله های مرتبط

مخترع و اولین تولید کننده پکیج برقی در خاورمیانه