نام خریدار : آدرس خریدار : تاریخ : 93/07/23
ردیف نوع کالا توضیحات
Row:1 Cell:1 Row:1 Cell:2 Row:1 Cell:3
Row:2 Cell:1 Row:2 Cell:2 Row:2 Cell:3
Row:3 Cell:1 Row:3 Cell:2 Row:3 Cell:3

نام خریدار : آقای مینازاده آدرس خریدار : تاریخ : 93/04/21
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 دو دستگاه

افغانستان

نام خریدار : آقای سراج عطایی آدرس خریدار : افغانستان تاریخ : 93/10/04
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 دو دستگاه

عراق

نام خریدار : آقای عمر مرگئی آدرس خریدار : عراق تاریخ : 93/08/06
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری شش بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری سه بلوک
3 پکیج دیواری برقی 300000 یک دستگاه

اردبیل

نام خریدار : آقای غلامعلی سرباز آدرس خریدار : اردبیل تاریخ : 94/01/31
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه یای یک متری یک بلوک

اصفهان

نام خریدار : آقای ولی پور آدرس خریدار : اصفهان تاریخ : 93/09/18
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 3 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری
3 رادیاتور پنلی یک متری
4 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری
5 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری
6 حوله خشک کن 60 سانتیمتری
7 حوله خشک کن 80 سانتیمتزی

نام خریدار : آقای صاعبی آدرس خریدار : اصفهان تاریخ : 94/06/15
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 دو دستگاه

البرز

نام خریدار : آقای اسماعیل بوبرده آدرس خریدار : کرج تاریخ : 94/01/18
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

ایلام

نام خریدار : آقای ولیان آدرس خریدار : ایلام تاریخ : 93/07/23
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی برقی 110000 Row:1 Cell:3
2 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری Row:2 Cell:3
3 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری Row:3 Cell:3
4 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه
5 پکیج دیواری گازی BERAND یک دستگاه

آذربایجان شرقی

نام خریدار : آقای شقاقی آدرس خریدار : تبریز تاریخ : 93/10/13
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای خازم آدرس خریدار : تبریز تاریخ : 93/04/17
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای جعفرپور آدرس خریدار : تبریز تاریخ : 93/05/18
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 28000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 30000 دو دستگاه

نام خریدار : شرکت داروسازی دانا آدرس خریدار : تبریز تاریخ : 93/04/31
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای مرشدی آدرس خریدار : تبریز تاریخ : 94/02/20
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای امانی آدرس خریدار : تبریز تاریخ : 94/06/24
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 دو دستگاه

نام خریدار : آقای مهدی فریدی صوفیانی آدرس خریدار : صوفیان (تبریز) تاریخ : 94/01/25
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای حاج محمد نظافت آدرس خریدار : شبستر تاریخ : 94/01/09
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای حاج محمد نظافت آدرس خریدار : شبستر تاریخ : 94/01/09
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

آذربایجان غربی

نام خریدار : آقای ایزدمهر آدرس خریدار : بوکان تاریخ : 93/07/30
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای دهقانی آدرس خریدار : پیرانشهر تاریخ : 94/06/11
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای ابراهیمی آدرس خریدار : بوکان تاریخ : 94/03/25
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری گازی لاگونا یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای محمدی آدرس خریدار : ارومیه تاریخ : 93/07/26
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای ابراهیمی آدرس خریدار : بوکان تاریخ : 93/03/25
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری گازی لاگونا یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک
4 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک

نام خریدار : موسسه ثامن الحجج آدرس خریدار : ارومیه تاریخ : 93/08/15
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 دو دستگاه

نام خریدار : آقای مازوجی آدرس خریدار : مهاباد تاریخ : 94/02/02
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای دهقانی آدرس خریدار : پیرانشهر تاریخ : 94/06/12
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 28000 یک دستگاه
3 پکیج دیواری گازی دومبدله 24000 یک دستگاه
4 رادیاتور پنلی یک متری هفت بلوک
5 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

بوشهر

تهران

نام خریدار : خان محمدی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/11/12
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی یک متری 240 بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 240 بلوک
3 قالب والترو یک عدد

نام خریدار : طیبات آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/05/24
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج برقی 50000 تک فاز یک دستگاه

نام خریدار : دانشگاه علوم پزشکی تهران آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/09/18
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 45000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای نائینی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/04/06
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 45000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای کوشکی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/05/13
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 45000 یک دستگاه

نام خریدار : شرکت دماتجهیز آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/09/26
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه

نام خریدار : آقای محبی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/03/06
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه

نام خریدار : آقای محبی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/03/06
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه

نام خریدار : شرکت دماتجهیز آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/07/23
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه
2 پمپ دو عدد
3 المنت دو عدد
4 شیر اطمینان دو عدد

نام خریدار : شرکت دماتجهیز آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/05/18
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : حسینی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/06/10
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه

نام خریدار : آقای هاشمی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/04/31
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 28000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای نیرومند آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/07/08
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای نراغی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/08/06
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای نیرومند آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/08/07
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای حبیبی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/08/04
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه
2 رادیاتور پنلی یک متری سه بلوک

نام خریدار : آقای سلیمانی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/08/28
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه
2 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری دو بلوک
3 رادیاتور پنلی 150 سانتیمتری دو بلوک

نام خریدار : حسینی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/07/29
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه

نام خریدار : حسینی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/06/20
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه

نام خریدار : حسینی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 93/07/29
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه

نام خریدار : آقای بابازاده آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/01/29
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای کیمیاوی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/01/18
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : شرکت دماتجهیز آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/02/03
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : شرکت دماتجهیز آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/03/23
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای رفیعی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/05/07
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای شعبانی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/04/06
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 50000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای شعبانی آدرس خریدار : تهران تاریخ : 94/06/02
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 50000 پنجاه دستگاه

چهارمحال بختیاری

خراسان جنوبی

نام خریدار : آقای شکوهی آدرس خریدار : بیرجند تاریخ : 93/10/16
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج برقی دیواری 30000 یک دستگاه
3 پکیج دیواری گازی BERAND یک دستگاه
4 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
5 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری یک بلوک
6 رادیاتور شیشه ای یک بلوک

نام خریدار : آقای شکوهی آدرس خریدار : بیرجند تاریخ : 93/10/15
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج برقی دیواری 30000 یک دستگاه
2 پکیج زمینی برقی 110000 یک دستگاه
3 پکیج دیواری گازی BERAN یک دستگاه
4 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
5 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری یک بلوک
6 رادیاتور شیشه ای 80 سانتیمتری یک بلوک

خراسان رضوی

نام خریدار : آقای اسدپور آدرس خریدار : مشهد تاریخ : 93/04/17
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 50000 پنجاه دستگاه

نام خریدار : آقای اسدپور آدرس خریدار : مشهد تاریخ : 93/04/17
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 50000 پنجاه دستگاه

نام خریدار : آقای غمخوار آدرس خریدار : خراسان رضوی تاریخ : 94/01/18
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

خراسان شمالی

نام خریدار : پتروشیمی خراسان آدرس خریدار : بجنورد تاریخ : 93/07/26
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه
2 پمپ دو عدد
3 المنت دو عدد
3 شیر اطمینان دو عدد
4 آگوستات المنت یک عدد
5 آگوستات پمپ یک عدد

نام خریدار : پتروشیمی خراسان آدرس خریدار : بجنورد تاریخ : 93/07/26
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه
2 پمپ دو عدد
3 المنت دو عدد
4 شیر اطمینان دو عدد
5 آگوستات المنت دو عدد
6 آگوستات پمپ دو عدد

نام خریدار : پتروشیمی خراسان آدرس خریدار : شرکت پتروشیمی خراسان تاریخ : 93/07/26
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه
2 پمپ دو عدد
3 المنت دو عدد
3 شیر اطمینان دو عدد

نام خریدار : پتروشیمی خراسان آدرس خریدار : بجنورد تاریخ : 93/07/26
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه
2 پمپ دو عدد
3 المنت دو عدد
3 شیر اطمینان دو عدد
4 آگوستات المنت دو عدد
5 آگوستات پمپ دو عدد

خوزستان

نام خریدار : آقای میثم مرندی آدرس خریدار : اهواز تاریخ : 94/02/24
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای میثم مرندی آدرس خریدار : اهواز تاریخ : 94/02/24
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای سید محمودی آدرس خریدار : اهواز تاریخ : 94/02/21
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

نام خریدار : آقای اسدی آدرس خریدار : شیراز تاریخ : 93/03/31
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری ده بلوک
2 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری ده بلوک
3 رادیاتور پنلی یک متری ده بلوک
4 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری پنج بلوک
5 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری پنج بلوک
6 رادیاتور شیشه ای یک متری پنج بلوک
7 رادیاتور شیشه ای 120 سانتیمتری پنج بلوک
8 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
9 پکیج دیواری برقی 28000 یک دستگاه
10 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه
11 پکیج زمینی برقی 80000 یک دستگاه
12 پکیج زمینی برقی 110000 یک دستگاه
13 اسپلیت 120000 یک دستگاه

نام خریدار : شرکت برج سازان جواهر دشت آدرس خریدار : شیراز تاریخ : 94/04/16
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 پنج دستگاه

قزوین

نام خریدار : آقای پورخانی آدرس خریدار : بوئین زهرا تاریخ : 94/02/20
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

قم

نام خریدار : آقای پناهی آدرس خریدار : قم تاریخ : 94/06/24
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 28000 یک دستگاه

کردستان

نام خریدار : آقای حسن بهرامی آدرس خریدار : بیجار تاریخ : 94/04/29
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
2 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای حسن بهرامی آدرس خریدار : بیجار تاریخ : 94/05/11
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک

کرمان

نام خریدار : آقای آرمین آدرس خریدار : کرمان تاریخ : 94/05/11
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 28000 یک دستگاه

نام خریدار : ناصر پورکریمی آدرس خریدار : کرمان تاریخ : 94/05/10
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

کرمانشاه

نام خریدار : آقای علیرضا جلالی آدرس خریدار : کرمانشاه تاریخ : 94/01/27
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : محمدی آدرس خریدار : کرمانشاه تاریخ : 94/02/10
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 سه دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 سه دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری سه بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری سه بلوک

نام خریدار : آقای سهرابی آدرس خریدار : کرمانشاه (پاوه) تاریخ : 94/02/02
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

نام خریدار : آقای کرد آدرس خریدار : گرگان تاریخ : 94/05/08
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 25000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای حاجی لی دوجی آدرس خریدار : گلستان تاریخ : 94/02/31
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک
4 رادیاتور قرنیزی یک بلوک

نام خریدار : آقای مهندس نجاری آدرس خریدار : نمایندگی فروش گلستان تاریخ : 93/03/19
ردیف نوع کالا توضیحات
1 رادیاتور پنلی 80 سانتیمتری 20 بلوک
2 رادیاتور پنلی یک متری 20 بلوک
3 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری 20 بلوک
4 رادیاتور پنلی 140 سانتیمتری 20 بلوک
5 رادیاتور پنلی 60 سانتیمتری 10 بلوک
6 رادیاتور شیشه ای 80 سانتیمتری چهار بلوک
7 رادیاتور پنلی یک متری چهار بلوک
8 رادیاتور پنلی 120 سانتیمتری چهار بلوک
9 پکیج دیواری برقی 24000 سه دستگاه
10 پکیج دیواری برقی 28000 چهار دستگاه
11 پکیج زمینی برقی 80000 هشت دستگاه
12 پکیج دیواری برقی 30000 سه دستگاه
13 پکیج زمینی برقی 60000 دو دستگاه
14 پکیج دیواری برقی 24000 فن دار یک دستگاه
15 پکیج دیواری برقی 24000 دو دستگاه
16 هیتر 25000 OPTIMUM دو دستگاه
17 دستگاه جوجه کشی AJAX سه دستگاه

گیلان

نام خریدار : آقای درخشان مهر آدرس خریدار : گیلان تاریخ : 94/02/20
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

لرستان

نام خریدار : آقای اسدالهی آدرس خریدار : خرم آباد تاریخ : 94/01/18
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

مازندران

نام خریدار : صادقیان آدرس خریدار : بابلسر تاریخ : 94/02/15
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه

مرکزی

نام خریدار : آقای نیکویی آدرس خریدار : ساوه تاریخ : 94/03/11
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 دو دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 28000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای نیکویی آدرس خریدار : ساوه تاریخ : 94/03/09
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 24000 دو دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای محمد حسین کرمی آدرس خریدار : شهرستان خمین تاریخ : 94/01/18
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای عظیمی آدرس خریدار : اراک تاریخ : 94/01/23
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه یای یک متری یک بلوک

نام خریدار : آقای محمد حسین کرمی آدرس خریدار : شهرستان خمین تاریخ : 94/01/23
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج زمینی 80000 یک دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 24000 یک دستگاه
3 رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
4 رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

هرمزگان

همدان

نام خریدار : آقای صادقیان آدرس خریدار : همدان تاریخ : 93/10/09
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

نام خریدار : آقای شیروانی آدرس خریدار : همدان تاریخ : 93/09/12
ردیف نوع کالا توضیحات
1 پکیج دیواری برقی 30000 یک دستگاه

یزد

نام خریدار : آقای کارگر آدرس خریدار : یزد تاریخ : 94/06/05
1 پکیج دیواری برقی 24000 دو دستگاه
2 پکیج دیواری برقی 28000 یک دستگاه
3 حوله خشک کن هافمن سه عدد
4 حوله خشک کن هافمن سه عدد


مقاله های مرتبط

مخترع و اولین تولید کننده پکیج برقی در خاورمیانه